Sofra – Lebanese & Turkish Restaurant

Sofara – Lebanese and Turkish Restaurant a place where you can enjoy …..